Summary | Jaunatne smaidam
Summary
Biedrības Jaunatne smaidam vizītkarte

Biedrība „Jaunatne smaidam” dibināta 2005. gada 5. augustā.

Mūsu vīzija - Mēs vēlamies būt resurss vietējās kopienas ilgtspējai.

Mūsu misija - Mēs esam spēcīga un uz vērtībām balstīta jauniešu organizācija, kas dod iespējas radīt, piedzīvot un būt kopā.

Mūsu vērtības: Iecietība, ilgtspēja, izaugsme, līdzdalība un līdzatbildība.

Mūsu mērķi ir:

Radīt – dot iespēju vietējās kopienās mācīties, līdzdarboties un pašrealizēties;

Piedzīvot – sniegt pieredzi vietējā un starptautiskā līmenī, lai sekmētu jauniešu personīgo izaugsmi;

Būt kopā – radīt vidi, kur jauniešiem attīstīt savas kompetences vietējās kopienas izaugsmei.

Mēs esam dalīborganizācija biedrībā "Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija" un biedrībā „Bauskas rajona lauku partnerība”.

Starptautiskā līmenī esam dalīborganizācija "Alliance of European Voluntary Service Organisations".

Sadarbībā ar jaunatnes organizācijām "Mums pieder pasaule" un "Laiks Jauniešiem" esam dibinājuši biedrību "Bauskas novada jaunatnes organizāciju partnerība". Organizācijas mērķis ir (1) Attīstīt ilgtspējīgu darbu ar jaunatni Bauskas novadā un veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību; (2) Informēt sabiedrību par jaunatnes politiku un veicināt sabiedrības izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem un (3) Pārstāvēt dalīborganizāciju intereses, nodrošinot interešu aizstāvību un stiprinot to kapacitāti un attīstību.

Esam jaunatnes organizācija (Saskaņā ar 07.12.2011. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu Nr.07.4-25/13).

Jaunatnes organizācija ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība, kas veic darbu ar jaunatni un kuras statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. Biedrības valdē jābūt nodrošinātai jauniešu līdzdalībai, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā (lēmums Nr. 32.6/8.71/36344, 02.12.2022.)