You Can... | Jaunatne smaidam
You Can...

Vecumnieku novadā biedrība "Jaunatne smaidam" īstenos starptautisku jauniešu apmaiņas projektu "YOU CAN..." laikā no 23.06.2013. līdz 30.06.2013, kurā piedalīs kopumā 20 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Turcijas un Grieķijas. Projekta ideja radās strādājot pie jauniešu uzņēmējspēju veicināšanas programmas izveidi vietējā līmenī. Gan valsts, gan arī Eiropas savienības līmenī arvien biežāk izskan aicinājums jauniešos attīstīt uzņēmējspējas. Jauniešu skaits lauku reģionos sarūk, nodarbinātība samazinās, sociālo pabalstu pieprasītāju skaits pieaug. Kā jauniešu organizācija lauku reģionā vēlamies īstenot atbalsta programu jauniešiem uzņēmējspēju attīstīšanā. Ar uzņēmējspēju mēs saprotam noteiktu personības iezīmju, zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams ikvienam. Šeit ir runa par organizatora prasmēm, radošo domāšanu, IT pielietošanas prasmēm, prasmēm risināt problēmas, stratēģisko domāšanu un drosmi riskēt. Ņemot vērā mūsu pieredzi un resursus tieši āra dzīves metožu izmantošanā vēlamies tieši šajā jomā īstenot starptautisko iniciatīvu. Pētot uzņēmējspēju attīstīšanas iespējas secinājām, ka būtiski ir skatīties kopveselumā. Tieši šī iemesla dēļ izlēmām projekta ietvaros izmantot "Pamatprasmes mūžizglītībai – Eiropas pamatprincipu kopums". Tieši šīs astoņas pamatprasmes ir priekšnosacījums jauniešu sociālai iekļaušanai. Un lūkojoties uz uzņēmējspēju attīstīšanu viennozīmīgi ir nepieciešamas šīs astoņas kompetences.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par katra indivīda nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā. Apmaiņas uzdevumi ir īstenot simulācijas spēli astoņu pamatprasmju piedzīvošanai, jo peroniskā pieredze praktiski izmantojot šīs kompetences ir būtiska mācīšanās procesa sastāvdaļa. Ar neformālās izglītības metodēm diskutēsim par Eiropas pilsonības jautājumiem un jauniešu līdzdalības problemātiku skatoties uz to tieši no jauniešu astoņu pamatprasmju skatupunkta. Projekta ietvaros vēlamies radīt video materiālu par šo pamatprasmju piedzīvošanu.
Projekts veicinās jauniešu pilsonisko apzinu, jo īpaši Eiropas pilsonisko apziņu. Projekta ietvaros veltīsim laiku diskusijai par jauniešu līdzdalību un īstenosim arī Eiropas apzināšanās sesiju. Jauniešu apmaiņa veicinās arī jauniešu savstarpējo izpratni un attīstīs vienotību un sekmēs iecietību.