ES PAR... | Jaunatne smaidam
ES PAR...

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs biedrības darbības teritorijā. Projekta aktivitātes balstās uz trim pamataspektiem – organizācijas attīstība un ilgtermiņa darbības nodrošināšana; popularizēt organizāciju un darbu ar jaunatni; sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.
Projekta ietvaros tiks īstenotas biedru un brīvprātīgo apmācības projektu vadībā. Līdzdalības sekmēšanai vietējās kopienas attīstībā tiks organizēts labo darbu un ideju akselerators, kā arī Vecumnieku novada jauniešu nakts. Lai popularizētu organizāciju un darbu ar jaunatni tiks organizētas āra dzīves skolas nodarbības Bauskas un Vecumnieku novada jauniešiem.
Projekta mērķauditorija ir esošie un topošie biedrības biedri un brīvprātīgie, jaunieši Bauskas un Vecumnieku novados, vietējā sabiedrība (galvenokārt jauniešu vecāki).
Projekta aktivitātes tiks īstenotas laika periodā no 2016. gada 18. aprīlim līdz 17. oktobrim.
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.