Eiropas Brīvprātīgā darba projekts YOUTH4SMILE | Jaunatne smaidam
Eiropas Brīvprātīgā darba projekts YOUTH4SMILE

Biedrība "Jaunatne smaidam" laikā no 1.05.2017.-31.10.2018. uzņems divus brīvprātīgos jauniešu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmas ietvaros - Antonio (Itālija) un Giuseppe (Itālija). 
Projekta mērķi ir:
1. Iesaistīt Eiropas brīvprātīgos starptautiskā brīvprātīgā darba popularizēšanā, kā pozitīvu praksi vietējā kopienā pilsoniskās līdzdalības, starpkultūru izglītības, personiskās un sociālās izaugsmes sekmēšanai.
2. Dot brīvprātīgajiem iespēju aktīvi līdzdarboties īpašu projektu ieviešanā un attīstīšanā, kas sekmētu viņu personības izaugsmi.
 
Projekta rezultātā uzņemsim uz 12 mēnešiem divus Eiropas brīvprātīgos no Itālijas. Brīvprātīgajiem būs iespēja darboties četrās jomās - 1. Dalība aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, kas lielākoties saistītā ar brīvā laika aktivitāšu nodrošoināšanu jauniešiem - apmācības, āra dzīves aktivitātes, ikdienas aktivitātes "Jauniešu mājā". 2. Darbošanās starptautiskājās brīvprātīgā darba nometnēs Latvijā kā atbalsta persona vadītājiem. 3. Eiropas Brīvprātīgā darba un starptautiskā brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešiem. 4. Administratīvais darbs birojā - sabiedriskās attiecības un starptautiskās attiecības.
Projekta rezultātā brīvprātīgie gūs būtisku darba pieredzi strādājot ar bērniem un jauniešiem. Viņi apgūs jaunu valodu, iepazīs citu kultūru. Tā būs iespēja pilnveidot savas sociālās un profesionālās kompetences tālākai izglītībai un darba dzīvei. Nepārprotami brīvprātīgā darba pieredze paplašinās dalībnieku redzesloku, izpratni par Eiropas pilsonību, līdzdalību un piederību.
Ar šī projekta palīdzību vēlamies popularizēt brīvprātīgo darbu gan vietējā līmenī, gan starptautiskā līmenī. Vēlamies pilvneidot darbu ar jaunatni un sekmēt jauniešu līdzdalību. Piedāvojot jaunas aktivitātes piesaistīsim vairāk jauniešu.
 
Sadarbības partneri:
Associazione del Volontariato Comasco, AVC - Itālija
Associazione Culturale Malik - Itālija
Projekta nr. 2017-1-LV02-KA105-001560