Pasaki paroli un līdzdarbojies! | Jaunatne smaidam
Pasaki paroli un līdzdarbojies!

Biedrība „ Jaunatne smaidam” no 2014. gada jūnija līdz septembrim īstenos projektu „Parole: Līdzdalība II”, kas Jaunatnes politikas valsts programma 2014. Gadam konkursā „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ir ieguvis finansējumu vairāk kā trīs tūkstošus eiro apmērā, lai īstenotu projektā ieplānotās aktivitātes.
Biedrība „Jaunatne smaidam” šo projektu īsteno, lai iesaistītu jauniešus dažādās aktivitātēs, lai pilnveidotu to zināšanas un pavērtu plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekts tiks īstenots Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novados.Mūsu mērķis ir sekmēt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novados.

Problemātisks jautājums ir  jauniešu līdzdalība vietējā līmenī. Tikai neliels jauniešu skaits ir iesaistīti nevalstiskajās organizācijās. Mazs ir arī jauniešu organizāciju skaits novados, tikai viena ir reģistrēta jaunatnes organizāciju sarakstā. Arī brīvprātīgā darba īpatsvars ir ļoti neliels. Ar aktīvo līdzdalību vēlamies rosināt jauniešus iesaistīties vietējās kopienas attīstībā. Bieži vien sastopamies ar lielu jauniešu interesi iesaistīties, līdzdarboties, tomēr trūkst piedāvājuma.
Šajā projektā īstenotie pasākumi būs: biedrības biedru komandas veidošanas treniņš; apmācības jauniešiem par āra dzīves, orientēšanās un sporta tūrisma aktivitāšu organizēšanu un aktīvās informatīvās dienas jauniešiem pašvaldībās par līdzdalības iespējām.
Biedru komandas treniņš dos iespēju biedriem tikties un, kopīgi strādājot, palūkoties uz organizācijas paveikto un plānoto, kā arī atrast savu vietu organizācijā. Projekta ietvaros vēlamies sagatavot vismaz 12 jauniešus, kas varētu organizēt un vadīt āra dzīves aktivitātes, orientēšanās un sporta tūrisma pasākumus. Tādējādi biedrība spēs piedāvāt vairāk aktivitātes novadu jauniešiem. Šie pasākumi dos iespēju piesaistīt jaunus biedrus, kā arī sekmēs jauniešu līdzdalību kopumā.

Inese Pučeka

Biedrības „Jaunatne smaidam”  projektu koordinatore