ENJOY! | Jaunatne smaidam
ENJOY!

Baldones novada jauniešu centrs laikā no 1.07.2017.-30.06.2018. uzņems vienu brīvprātīgo jaunieti "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmas ietvaros. 

Eiropas Brīvprātīgā darba projekts ir pirmais solis Baldones novada Jauniešu centra un Baldones novada bērnu centra "Baltais ērglis" starptautisku projektu īstenošanā. Pēdējo gadu laikā esam mērķtiecīgi strādājuši pie darba ar jaunatni attīstības. Brīvprātīgais būs nozīmīg resurs darba ar jaunatni dažādosanai Baldones novadā.

 

 

Projekta mērķi ir:

1. Iesaistīt Eiropas brīvprātīgo starptautiskā brīvprātīgā darba popularizēšanā, kā pozitīvu praksi vietējā kopienā pilsoniskās līdzdalības, starpkultūru izglītības, personiskās un sociālās izaugsmes sekmēšanai.

2. Dot brīvprātīgajam iespēju aktīvi līdzdarboties īpašu projektu ieviešanā un attīstīšanā, kas sekmētu viņu personības izaugsmi.

 
Projekta rezultātā uzņemsim uz 12 mēnešiem vienu Eiropas brīvprātīgo no Nīderlandes. Projekta ietvaros brīvprātīgais īstenos sekojošas aktivitātes:

1. Dalība aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, kas lielākoties saistītā ar brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanu jauniešiem - apmācības, āra dzīves aktivitātes, ikdienas aktivitātes jauniešu centrā un bērnu centrā. Brīvprātīgais palīdzēs plānot un īstenot mūsu regulārās aktivitātes bērniem un jauniešiem Baldones novadā. Tiks īstenotas arī apmācības par līderību, interešu aizstāvību, uzņēmējspējām, komandas darbu un citām tēmām sadarbībā ar jauniešu organizācijām, iniciatīvu grupām, izglītības iestādēm. 

2. Eiropas Brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešiem. Brīvprātīgais organizēs tikšanās ar jauniešiem skolās, stāstot par brīvprātīgā darba iespējām vietējā un starptautiskā līmenī. Esam ieplānojuši vismaz vienu tikšanos mēnesī.
Projekta rezultātā brīvprātīgais gūs būtisku darba pieredzi strādājot ar bērniem un jauniešiem. Viņš apgūs jaunu valodu, iepazīs citu kultūru. Tā būs iespēja pilnveidot savas sociālās un profesionālās kompetences tālākai izglītībai un darba dzīvei. Nepārprotami brīvprātīgā darba pieredze paplašinās dalībnieka redzesloku, izpratni par Eiropas pilsonību, līdzdalību un piederību.
Ar šī projekta palīdzību vēlamies popularizēt brīvprātīgo darbu gan vietējā līmenī, gan starptautiskā līmenī. Vēlamies pilvneidot darbu ar jaunatni un sekmēt jauniešu līdzdalību.
 
Projekta nr. 2017-1-LV02-KA105-001574