Jauniešiem būs iespēja atrast sevi! | Jaunatne smaidam
Jauniešiem būs iespēja atrast sevi!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi biedrības „Jaunatne smaidam” projekta pieteikumu „Atrast sevi”, kas tika iesniegts Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam atklātā projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”.
Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajā dzīvē mūsu biedrības darbības teritorijā. Projekta aktivitātes ir saistītas ar trim galvenajiem biedrības darbības virzieniem šajā gadā – organizācijas attīstība un ilgtermiņa darbības plānošana; popularizēt organizāciju un jaunatnes jomu; sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.
Projekta laikā no šā gada aprīļa līdz septembrim tiks īstenotas mūsu esošo un topošo biedru, brīvprātīgo un atbalstītāju apmācības – motivācijas treniņš, mārketinga un ziedojuma piesaistes apmācība, organizācijas vadīšanas apmācības, interešu aizstāvības un tēla veidošanas apmācības un darbības stratēģijas seminārs. Līdzdalības sekmēšanai tiks organizēti ugunskura vakari jauniešiem ar lēmuma pieņēmējiem un netradicionālās sporta spēles.
Spēcīga jauniešu organizācija ir viens no priekšnoteikumiem jauniešu līdzdalības sekmēšanā un sadarbības attīstībai ar valsts un pašvaldību institūcijām. Kā darba ar jaunatni īstenotāji, mēs esam vieni no jaunatnes politikas īstenošanas elementiem. Un šeit ir būtiski runāt par ilgtermiņa plānveidīgu organizācijas darbības sekmēšanu. Spēcīga organizācija būs tā, kas sekmēs jauniešu iniciatīvas, attīstīs arvien jaunas pieejas un metodes darbā ar mainīgo jaunatnes mērķauditoriju un kāpinās līdzdalību sabiedriskajos procesos.
Informācija par projekta aktivitātēm tiks publicēta biedrības mājas lapā www.jaunatnesmaidam.lv, kā arī mūsu sociālajos tīklos www.facebook.com/youth4smile un www.draugiem.lv/y4s
 
Biedrības „Jaunatne smaidam” biroja vadītājs
Renārs Manuilovs