Jaunatnes politika | Jaunatne smaidam
Jaunatnes politika

Sadarbībā ar nacionālām jaunatnes nevalstiskajām organizācijām un par jaunatni atbildīgajām institūcijām, biedrība "Jaunatne smaidam" strādā pie darba ar jaunatni attīstības, aktualizēšanas un popularizēšanas vietējā līmenī. Tas ir aktīvs darbs ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un jauniešiem. Sekojam līdzi jaunatnes politikas aktualitātēm gan vietējā, gan nacionālā līmenī. Sniedzam ieteikumus un atzinumus jaunatnes politikas jautājumos. Aizstāvam jauniešu intereses.
 
Līdztekus darbam vietējā līmenī aktīvi strādājam arī nacionālā līmenī. Esam dalīborganizācija Latvijs Jaunatnes padomē. LJP galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā. LJP uzdevums ir piedalīties starpinstitucionālā sadarbībā jaunatnes politikas veidošanā; atbalstīt biedrus jaunatnes politikas īstenošanā; stiprināt biedru savstarpējo sadarbību un kapacitāti; nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā. Esam pārstāvēti arī Jaunatnes konsultatīvajā padomē, kas ir nacionāla mēroga jauniešu līdzdalības mehānisms. Jaunatnes konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Padomē tiek pārstāvēti valsts pārvaldes, pašvaldību un jaunatnes organizāciju deleģēti pārstāvji. Tās darbu vada Izglītības un zinātnes ministrs.
 
Ja tevi interesē līdzdalība lēmumu pieņemšanā vietējā un nacionālā līmenī, interešu aizstāvība un jaunatnes politika, tad pievienojies!